Jaka jest odpowiedzialność lekarza?

Lekarz jest odpowiedzialny za nie poinformowanie pacjenta lub nie w pełni poinformowanie go o jego stanie zdrowia i proponowanych metodach leczenia, a także skutkach zdrowotnych ich ewentualnego niestosowania.

W trakcie badań prowadzonych przez pacjentów lekarze zazwyczaj zbyt precyzyjnie informują o tym, w jaki sposób służba zdrowia została przeprowadzona. Nie powołują się na wystarczającą liczbę personelu (np. pielęgniarek) jako świadków potwierdzających, że postępowanie lekarza było zgodne z praktyką lekarską. Trzecim problemem jest niedbale prowadzona dokumentacja medyczna przedstawiona w sądzie – to, czego nie możemy potwierdzić dokumentacją medyczną, może być szkodliwe dla lekarza.

Możemy zgłosić się do lekarza

Lekarz musi zawsze pamiętać o tych trzech elementach: prezentacji świadczeń, które mogą być zrozumiałe przez Sąd, wystarczającej liczby świadków, aby je potwierdzić oraz starannie prowadzonej dokumentacji medycznej. W praktyce tak nie jest.

Możemy zgłosić się do lekarza

Jaka jest odpowiedzialność lekarza w przypadku systemowego błędu lekarskiego, np. gdy zażywał lek legalnie dopuszczony przez administrację, który w świetle najnowszej wiedzy medycznej powinien zostać wycofany, ponieważ jest szkodliwy?

Lekarz jest odpowiedzialny za nie poinformowanie pacjenta lub nie w pełni poinformowanie go o jego stanie zdrowia i proponowanych metodach leczenia, a także skutkach zdrowotnych ich ewentualnego niestosowania. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent musi poinformować pacjenta o możliwych produktach leczniczych i metodach leczenia, w tym tych, które nie są dostępne w Polsce.

Co to jest błąd informacji medycznej? Czy to karalne?

Lekarz jest prawnie odpowiedzialny za błąd w sztuce lekarskiej spowodowany własnymi działaniami, a czasami także przez inne osoby (zatrudniony personel medyczny). Odpowiedzialność ta wynika z różnych przepisów – prawa karnego, prawa cywilnego czy ustawy o zawodzie lekarza. Najbardziej interesuje nas odpowiedzialność cywilna, czyli odpowiedzialność majątkowa za szkodę. Pełni on głównie funkcję kompensacyjną – jego istotą jest zrekompensowanie szkody poniesionej przez pacjenta w jego dobrach chronionych prawem (zdrowie, psychika, mienie) w wyniku błędu lekarskiego.

Odpowiedzialność ta jest nieograniczona, co oznacza, że lekarz jest odpowiedzialny całym swoim majątkiem do pełnej kwoty przyznanego odszkodowania. W przypadku wyrządzenia szkody w wyniku błędu lekarskiego możemy wystąpić do lekarza z takimi samymi roszczeniami jak wobec szpitala, tj. o jednorazowe odszkodowanie, rentę inwalidzką, odszkodowanie finansowe oraz świadczenia wynikające ze śmierci poszkodowanego pacjenta.

Odpowiedzialność deliktowa

Lekarz odpowiada za błędy w dwóch przypadkach: w wyniku czynu niedozwolonego, tj.Odpowiedzialność deliktowa czynu niedozwolonego oraz w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W pierwszej sytuacji mówimy o odpowiedzialności deliktowej, a w drugiej – odpowiedzialności umownej.

Podstawą odpowiedzialności deliktowej jest delikt, tj. każde działanie lub zdarzenie powodujące szkodę innej osoby lub należącego do niej mienia. Konsekwencją czynu niedozwolonego jest odpowiedzialność, czyli roszczenie o odszkodowanie, pomiędzy sprawcą (lekarzem) a poszkodowanym (pacjentem).