CEMED | IV konferencja Centrum Edukacji Medycznej „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I PROBLEMY PRAWNE W DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH”

0
Rate this post

Konferencję rozpoczął wykład Magdaleny Wojciechowicz (dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego), która omówiła przyszłe zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne w aspekcie konkurencyjnych działań przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz firm farmaceutycznych.

Jedna ze zmian w ustawie dotyczy definicji reklamy produktu leczniczego. Reklamą produktu leczniczego jest w świetle nowej ustawy działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego w celu zwiększenia liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Nowe Prawo farmaceutyczne zmienia również regulacje odnoszące się do treści reklamy kierowanej do publicznej wiadomości. Nie może ona bowiem polegać na odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie (zamiast: „osób pełniących funkcje publiczne”). Zabrania się również kierowania do publicznej wiadomości reklamy farmaceutyków, których nazwa jest identyczna z nazwą produktu leczniczego wydawanego wyłącznie na podstawie recepty. Dodatkowo reklamę skierowaną do profesjonalistów należy przedstawiać w taki sposób, aby nie docierała do osób, dla których nie jest przeznaczona. Firma farmaceutyczna nie może więc pozwolić na praktykę wykładania przez doradcay materiałów przeznaczonych dla profesjonalistów w poczekalni przychodni, gdyż to ona poniesie ew. konsekwencje takiego działania, nie doradca.

W ramach reklamy produktu leczniczego uściślono również kwestię oferowania osobom uprawnionym do wystawiania recept lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi korzyści materialnych lub przyjmowania przez nie takich właśnie korzyści. Doprecyzowano dotychczas używany termin „znikomej wartości materialnej”, jako korzyści o wartości poniżej 100 złotych (przy czym ważna jest tu nie tylko nieprzekraczalna wartość stu złotych, ale i kwestia cykliczności otrzymywania korzyści o znikomej wartości materialnej). Nowy zapis mówi, iż ten, kto w ramach reklamy produktu leczniczego daje lub obiecuje osobom uprawnionym do wystawiania recept lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi korzyści materialne powyżej 100 złotych podlega grzywnie. Podlega jej również podmiot, który nie prowadzi ewidencji dostarczanych próbek produktów leczniczych.

Wykład przeplatała dyskusja nad kolejnymi punktami prezentacji. Uczestnicy pytali prowadzącą np. o to, jak w świetle nowej ustawy przedstawia się kwestia programów lojalnościowych aptek (oferowania klientom możliwości gromadzenia punktów za zakup suplementów np. OTC w konkretnej aptece, które po uzbieraniu określonej puli uprawniają do uzyskania w tej aptece rabatu lub innej nagrody). Wg dyrektor Wojciechowicz trudno jednoznacznie ocenić, czy jest to jedynie zachęta mająca na celu promocję apteki, czy już zachęta do stosowania produktu leczniczego w celu zwiększenia „sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych” (art. 52 ust.1). Chodzi tu o problem prowadzenia reklamy farmaceutyków przez ograny do tego nieuprawnione (apteki wydające gazetki promujące sprzedawane przez siebie produkty), co jest zagrożone grzywną. Poza tym expressis verbis ustawa zabrania reklamy działalności aptek lub punktów aptecznych skierowanej do publicznej wiadomości, która w sposób bezpośredni odnosi się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na wykazach suplementów refundowanych, czy też produktów leczniczych lub wyrobów medycznych o nazwie identycznej z nazwą produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na tych wykazach. Oferty rabatowe oferowane klientom przez apteki muszą zawierać zastrzeżenie, że dotyczą jedynie suplementów nierefundowanych. Dotyczy to również aptek internetowych.

Kolejne pytania dotyczyły problemu konieczności ewidencjonowania przez firmy farmaceutyczne wydawanych doradcaom próbek produktów – maksymalnie pięciu w roku. Inne zaś dotykały kwestii światopoglądowych, w tym np. kwestii zamknięcia pacjentowi drogi do uzyskania pełnych informacji o produkcie i rozgraniczeniu reklamy dla pacjentów od tej dla profesjonalistów. W odpowiedzi Magdalena Wojciechowicz stwierdziła, iż „zbyt wiele informacji może zaszkodzić pacjentowi”.

Kolejnym ciekawym wykładem było wystąpienie prof. Henryka Mruka na temat działalności marketingowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku farmaceutycznym. Prowadzący podkreślił na wstępie, iż głównym problemem w marketingu produktów nie jest kwestia „czy reklamować”, lecz „jak reklamować”. Ciekawostką, o której wspomniał profesor był fakt umieszczania na opakowaniu produktu elementu ruchomego (np. kresek ustawionych w sposób dający optyczne złudzenie ich poruszania się) znacząco korzystnie wpływa na wzrost sprzedaży tego produktu.

II część obrad to blok trzech prezentacji firmowych. Sesję otworzył Michał Tomaszewski z firmy Computer Consultant Association, a przedstawione zostały rozwiązania CCA w zakresie technologii informatycznych wspierających sprzedaż w firmach farmaceutycznych. Kolejne wystąpienie poprowadzili Zbigniew Kamiński i Rafał Kozioł z firmy KamSoft, którzy omówili opracowany przez KamSoft w 1990 roku plan rozwoju informatyzacji służby zdrowia pod nazwą „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia”. Sesję zamknęła Anna Gawrońska z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Tematem wystąpienia były „Globalne standardy GS1 narzędziem wspomagającym efektywną dystrybucję produktów farmaceutycznych”, przy czym omówione zostało m.in. zastosowanie kodów kreskowych w dystrybucji suplementów, monitorowanie obrotu i pochodzenia produktów leczniczych w łańcuchu dostaw, a także esuplementtroniczna wymiana danych między partnerami handlowymi.

Ostatnią część obrad rozpoczął Mecenas Arwid Mednis z Kancelarii Prawnej Wierzbowski Eversheds. Poruszony został jeden z kluczowych problemów – ochrona danych osobowych z perspektywy firm farmaceutycznych oraz aptek. Mecenas Mednis przedstawił podstawowe akty prawne ustawy, ich problematykę oraz stosunek UODO do innych aktów prawnych. Po scharakteryzowaniu danych osobowych sensu stricte omówione zostały również procedury rejestracji zbiorów danych, przypadki wyłączenia obowiązku rejestracji oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Kolejny prelegent, dr Marcin Podleś z Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego nakreślił kwestię polskich aptek internetowych oraz ich stan prawny po nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Dr Podleś omówił problem działalność aptek internetowych na tle prawa polskiego i wspólnotowego oraz standardy prawne obrotu farmaceutykami w sprzedaży wysyłkowej.

Ostatni wymieniony aspekt stał się przedmiotem żywej dyskusji prowadzonej przez dra Podlesia i dyrektor Wojciechowicz. Jeden z uczestników podniósł problem odpowiedzialności apteki internetowej lub hurtowni za warunki, w jakich transportowane są suplementy. Często nawet przy dbałości o wybór rzetelnej firmy transportowej apteka lub hurtownia nie ma wpływu na to, jak kurier wywiązuje się ze zlecenia, jeśli suplement został zamówiony przez klienta na drugim końcu kraju. Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przestrzegli, iż niezależnie od tego ryzyka odpowiedzialność za transport suplementów zgodnie z zaleceniami producenta (np. w odpowiedniej temperaturze) spoczywa właśnie na hurtowni i aptece internetowej. Dr Podleś zaznaczył jednak, że na korzyść tych podmiotów działają odpowiednie instrumenty prawne egzekwujące wywiązanie się z obowiązków ze strony nieuczciwego kuriera, a od właścicieli aptek wymaga się przede wszystkim ?należytej staranności? w sprawdzeniu potencjalnych firm transportowych. Przed tymi ostatnimi otwiera się tymczasem nowy chłonny rynek, zwłaszcza że na terenie Polski ilość firm kurierskich gwarantujących odpowiednie warunki przewożenia farmaceutyków jest znikoma.

Konferencję zakończyło losowanie nagród oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa. Patronat Medialny nad spotkaniem objęli: BAR, Boston IT Security Review, Bez Recepty, Polski Portal Farmaceutyczny, Farma Marketing, Aptekarz Rodzinny, Młoda Farmacja Poznań, MedicalNet oraz Serwis Prawo i Zdrowie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawowało Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Opracowanie: Dział PR CEMED

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here