CEMED | Gospodarowanie odpadami i prawo ochrony środowiska w praktyce działalności medycznej

0
Rate this post

Jak podnieść jakość funkcjonowania placówki medycznej i jak uchronić ją przed karami? Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących, np. gospodarowania odpadami medycznymi, „ustawy śmieciowej”, emisji spalin. Na szkoleniu uczestnicy poznają praktyczne i proste wskazówki jak poruszać się w gąszczu przepisów dotyczących placówki medycznej.

Trener: Ekspert i konsultant z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Trener z 10 letnim doświadczeniem. Audytor wymagań prawnych.

Obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska niejednokrotnie sprawiają trudności z odniesieniem tych wymagań do specyfiki branży medycznej. Pojawiają się problemy interpretacyjne na gruncie ustawy – Prawo ochrony środowiska czy nowej ustawy o odpadach (np. pojęcie instalacji czy odpadów powstałych w związku z eksploatacją instalacji). Jednocześnie istnieją akty prawne, które dedykowane są wyłącznie branży medycznej. Brak jest jednak publikacji lub innych informacji, które mogłyby pomóc w interpretacji i praktycznej realizacji zawartych w nich wymagań prawnych.
Przygotowane przez nas szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat prawa ochrony środowiska w odniesieniu do specyfiki podmiotów takich jak szpitale, przychodnie lub inne placówki medyczne, w tym prywatne praktyki medyczne. Szkolenie obejmuje wykład, uzupełniony przykładami i praktycznymi informacjami dotyczącymi realizacji obowiązków, z wykorzystaniem przewidzianych w przepisach formularzy oraz interpretacji urzędów i organów inspekcji. Zakresem szkolenie objęte są wszystkie aspekty korzystania ze środowiska przez placówki medyczne tj.:

PROGRAM

Czas: 8 h, 9.00-17.00
Kwestie wytwarzania odpadów, w tym odpadów medycznych i późniejszego gospodarowania wytworzonymi odpadami. Zasady przekazywania odpadów medycznych odbiorcom odpadów. Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości odpadowej. Wymagania nowej ustawy o odpadach oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
Wymagania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi („ustawa śmieciowa”).
Gospodarka wodno-ściekowa. Kiedy wymagane są pozwolenia wodnoprawne? Odprowadzanie ścieków z terenu placówki medycznej do środowiska lub do kanalizacji. Wymagania w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Własne ujęcia wód – zagospodarowanie stref ochronnych.
Emisje zanieczyszczeń do powietrza. Przypadki, w których emisje powstające na terenie placówek medycznych wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia organowi ochrony środowiska. Obowiązki związane z eksploatacja własnej kotłowni. Sprawozdania o emisjach – KOBIZE.
Wymagania dotyczące eksploatacji na terenie szpitali lub innych placówek medycznych urządzeń chłodniczych zawierających substancje kontrolowane (np. freon R 22) lub fluorowane gazy cieplarniane (tzw. f-gazy).
Ocena oddziaływania na środowisko. Inwestycje, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tryb postępowania.
Opłaty za korzystanie ze środowiska. Naliczanie opłat oraz nowy termin składania sprawozdań.
Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a działalność placówek medycznych.
Potencjalne obowiązki placówek medycznych na gruncie ustawy o zużytym sprzęcie esuplementtrycznym i esuplementtronicznym oraz ustawy o bateriach i akumulatorach. Wymagania dyrektywy RoHS II (2011/65/WE).
Wymagania przy wykorzystywaniu azbestu oraz PCB.
Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości należącej do placówki medycznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here